Category: akseli gallen-kallela

After the Opera Ball by Akseli Gallen-Kallela – 1888

Autumn Forest by Akseli Gallen-Kallela, 1902

Clouds by Akseli Gallen-Kallela – 1883

The boat by Akseli Gallen-Kallela

Wild Angelica by Akseli Gallen-Kallela – 1889

Wakamba Plain by Akseli Gallen-Kallela, 1910-1924

The Lovers by Akseli Gallen-Kallela – 1906-1917

The Model by Akseli Gallen-Kallela – 1885

The Maids of Tapiola by Akseli Gallen-Kallela – 1895

Windswept Girl by Akseli Gallen-Kallela – 1893