hildegardavon: Antonio Balestra, 1666-1740 …

hildegardavon:

Antonio Balestra, 1666-1740

Venus and Hippomenes

Private Collection (Galleria d’antiquariato Datrino Marco e C. Sas) Torino