minoancorner: Female figures frescos. 16th cen…

minoancorner:

Female figures frescos. 16th century BC. Room 3, Xeste 3, Akrotiri, Thera.

Sources 1, 2,