renaissance-art: Abraham Bloemaert c. 1591 Ap…

renaissance-art:

Abraham Bloemaert c. 1591

Apollo and Diana Punishing Niobe (detail)