artiebagagli: Kenyon Cox – An Eclogue (1890)

artiebagagli:

Kenyon Cox – An Eclogue (1890)