grandegyptianmuseum: Feeding the Sacred Ibis …

grandegyptianmuseum:

Feeding the Sacred Ibis in the Halls of Karnak, 1871 (oil on canvas)

by Sir Edward John Poynter (English, 1836-1919)