Portrait of Evguenia Kirkaldi by Ilya Mashko…

Portrait of Evguenia Kirkaldi by Ilya Mashkov, 1910