Apollo and Daphne, 1600’s, by Gian Loren…

Apollo and Daphne, 1600’s, by Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)