v-ersacrum: Elisabetta Sirani, Cleopatra (det…

v-ersacrum:

Elisabetta Sirani, Cleopatra (details), 17th century