hildegardavon: Bernardo Strozzi, 1581-1644  Les trois Parques…

hildegardavon:

Bernardo Strozzi, 1581-1644 

Les trois Parques /

The three Fates, 1664

Unknown Location