Happy Birthday Degas!I got teary-eyed when I saw this in person….

Happy Birthday Degas!

I got teary-eyed when I saw this in person. It’s truly beautiful